داستان

چند وقت پیش زمانی که بستنی خیلی گران نبود یک پسر
ده ساله به یک کافی شاپ رفت،موقعیکه پشت میز نشست از گارسون پرسید:

قیمت
بستنی گردویی چند است؟

او گفت: 50 سنت است.

پسر از جیبش پول درآورد و
آن را شمرد.

سپس پرسید:قیمت بستنی ساده چقد است؟

آنجا افراد دیگری
بودند که منتظر بستنی بودند گارسون درحالیکه کمی بداخلاق و بی حوصله بود با تندی
گفت:35 سنت است.

پسر دوباره پولش را شمرد و گفت:

لطفا یک بستنی ساده
بدهید.

گارسون بستنی ساده را همراه با صورتحساب برای او برد.پسر بستنی اش
را خورد و پولش را به صندوق پرداخت کرد.

وقتی گارسون میز را تمیز میکرد شروع
به گریه کردن کرد...در گوشه بشقاب 15 سنت بابت انعام برای او گذاشته بود.
پسر به
جای بستنی گردویی ،بستنی ساده گرفت تا بتواند به او انعام بدهد

/ 1 نظر / 33 بازدید